Qigong - VideoQigong Lehr-DVD

Qigong - Die Grundlagen

Qigong – Harmonie in 18 Figuren
( Shibashi )

Qigong - Spiel der fünf Tiere
( Wu Qin Xi )

Die 8 Brokate Qigong
(Ba Duan Jin)

Dadi - Qigong

Qigong / Tai Chi - Kurse